OBCHODNÉ PODMIENKY - SIP Masáže

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti: Slovenský integračný podnik, o. z. 
so sídlom/s miestom podnikania: Martinčekova 781/16, 82109 Bratislava – Ružinov, 
identifikačné číslo: 50646117, IČ DPH: SK2120949600, 
zapísaná v Obchodnom registri/živnostenskom registri: , tel. kontakt: +421 907 765 568, adresa elektronickej pošty: rezervacia@sipmasaze.sk 
(ďalej len „Dodávateľ“) pre nákup tovarov a/alebo služieb na portáli hromadného nakupovania dostupného na internetových stránkach www.zlavomat.sk alebo v mobilnej aplikácii Zľavomat.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) Dodávateľa upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy na časovo obmedzené využitie služieb a/alebo nákup tovaru Dodávateľa (ďalej len „Zmluva“) uzavieranej medzi Dodávateľom a treťou osobou (ďalej len „Zákazník“), ktorá má prostredníctvom portálu hromadného nakupovania alebo mobilnej aplikácie možnosť zakúpiť si u Dodávateľa tovar a/alebo službu.
  2. Dodávateľ uzavieranie Zmlúv realizuje prostredníctvom portálu hromadného nakupovania na internetových stránkach: www.zlavomat.sk (ďalej len „Portál Zlavomat.sk“) alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Zľavomat.sk (ďalej len „Aplikácia Zľavomat.sk“), ktoré prevádzkuje, spravuje a Dodávateľovi prenajíma obchodná spoločnosť Slevomat.cz, s.r.o., so sídlom Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 166961, IČO: 24698059, IČ DPH: CZ24698059, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom svojej organizačnej zložky Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko, ul. Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 031 103, IČ DPH: SK4020309887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1938/B, kontaktné tel. č.: +421 232 117 321 (ďalej len „Zlavomat.sk“).
  3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Zákazníka (ďalej len „Zmluvných strán“) pri realizácii Zmluvy prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat a ďalšie s tým súvisiace právne vzťahy.
  4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy Zákazník, ktorý má v úmysle uzavrieť s Dodávateľom Zmluvu, koná pri uzavieraní Zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
  5. Ustanovenia odchylné od týchto Obchodných podmienok je možné upraviť v ponuke tovaru a/alebo služieb Dodávateľa propagovaných na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat.sk. Takéto prípadné odchylné dojednania majú prednosť pred Obchodnými podmienkami.
  6. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva je po uzavretí archivovaná Dodávateľom a takto archivovaná nie je Zákazníkovi dostupná.
  7. Dodávateľ môže znenie týchto Obchodných podmienok jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Dodávateľ bude informovať Zákazníkov o zmene Obchodných podmienok na Portáli Zlavomat.sk, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Obchodných podmienok mohli Zákazníci bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť.
 2. UZAVRETIE ZMLUVY
  1. Dodávateľ na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácií Zľavomat.sk propaguje službu a/alebo tovar, a to vrátane ceny ponúkanej služby a/alebo tovaru, t.j. vrátane pôvodnej ceny, zľavy a čiastky, ktorú Zákazník pri uzatvorení Zmluvy prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat.sk ušetrí. Ceny Dodávateľom ponúkaných tovarov a/alebo služieb sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (ďalej aj len „Cena Voucheru“). Možnosť uzavretia Zmluvy na tovar a/alebo služby Dodávateľa za zvýhodnených podmienok a uvedenú Cenu Voucheru ostáva v platnosti po dobu uvedenú na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácií Zľavomat.sk. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Dodávateľa uzavrieť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Akákoľvek propagácia tovaru a/alebo služieb umiestnená na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat.sk je nezáväzná a Dodávateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu.
  2. Tovar a/alebo služby Dodávateľa sú pre účely uzavretia Zmluvy a realizácie práv a povinností zo Zmluvy, rovnako ako pre účely týchto Obchodných podmienok ďalej označované ako „Voucher“.
  3. Zákazník voči Dodávateľovi prehlasuje a zaručuje sa, že: i) je osobou, ktorá spĺňa príslušnými právnymi predpismi stanovené požiadavky pre nákup tovaru a/alebo služby (napr. vek, spôsobilosť na právne úkony a pod.) a je teda spôsobilý na uzavretie Zmluvy s Dodávateľom prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat.sk, ako aj spĺňa ostatné podmienky ak sú tieto pri konkrétnej ponuke tovaru/služby Dodávateľa vyžadované; ii) je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom; iii) ak má menej ako 18 rokov, nebude objednávať na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat.sk taký tovar a/alebo služby, pri ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov; iv) všetky údaje, ktoré poskytuje Dodávateľovi sú pravdivé, úplné, presné a správne; v) sa pred začiatkom užívania Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat.sk dôkladne zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že týmto podmienkam plne rozumie a súhlasí s nimi.
  4. Pre uzavretie Zmluvy zvolí Zákazník požadované množstvo tovaru a/alebo služby, t.j. tomu zodpovedajúci počet Voucherov, spôsob platby a adresu elektronickej pošty, na ktorú mu bude Voucher s unikátnym kódom (t.j. najčastejšie 13-cifernými alfanumerickými znakmi) zaslaný (ďalej len „Objednávka“). Zaslanie Voucheru elektronickou poštou na zadanú emailovú adresu Zákazníka je zdarma.
  5. Pred odoslaním Objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle Zákazník kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť“. Údaje uvedené Zákazníkom v Objednávke sú Dodávateľom považované za správne. Dodávateľ bezodkladne po obdržaní Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržal, a to na adresu elektronickej pošty, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke. V prípadoch, kedy Zákazník nakupuje na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácií Zľavomat.sk Voucher, ktorý je nutné následne u Dodávateľa uplatniť, je Zákazníkovi potvrdené obdržanie Objednávky Voucheru prostredníctvom Zlavomat.sk a Zákazník za účelom uplatnenia Voucheru kontaktuje Dodávateľa, s ktorým je následne uzavretá Zmluva v súlade s podmienkami Dodávateľa. V prípadoch, kedy Zákazník nakupuje na Portáli Zlavomat.sk alebo v Aplikácii Zľavomat.sk Voucher s rezerváciou konkrétneho termínu využitia služby, je Zákazníkovi potvrdené obdržanie Objednávky buď priamo Dodávateľom alebo prostredníctvom Zlavomat.sk a Dodávateľ garantuje poskytnutie služby v objednanom termíne.
  6. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Zákazníka požiadať o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Zákazníkom vzniká potvrdením prijatia Objednávky (akceptovaním) Dodávateľom alebo prostredníctvom Zlavomat.sk, prípadne akceptovaním uplatneného Voucheru Dodávateľom, a to prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Zákazníka, ktorú uviedol v Objednávke, a/alebo prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat.sk
  8. Zákazník berie na vedomie, že Dodávateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu s Dodávateľom (vrátane Obchodných podmienok) a/alebo Podmienky používania Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat.sk.
  9. Zákazník súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady ktoré vzniknú Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním Zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka.
 3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Cena ponúkaného tovaru/služby Dodávateľa pri uzavretí Zmluvy na využitie služieb Dodávateľa a/alebo na nákup tovaru Dodávateľa prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat je vždy uvedená v konkrétnej ponuke Dodávateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat. Rovnako je na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat uvedená aj cena služby darčekového balenia voucheru, ktorú Zákazník môže pri nákupe využiť. Ceny ponúkaných tovarov a/alebo služieb Dodávateľa prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní; v ponuke tovaru a/alebo služby sú taktiež uvedené i prípadné náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ak majú byť Zákazníkom znášané v súvislosti s dodaním tovaru, či poskytnutím služby (a ktoré je Zákazník povinný zaplatiť v súvislosti s objednaným tovarom/službou), alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno vopred určiť, v ponuke bude uvedená informácia, že tieto náklady a poplatky nie sú zahrnuté v cene daného tovaru a/alebo služby a teda že do celkovej ceny plnenia môžu byť ešte zarátané takéto náklady alebo poplatky. Pri objednávke si Zákazník môže zvoliť príslušný spôsob úhrady tovaru a/alebo služby; úhrada môže byť realizovaná niektorým z nasledovných spôsobov:
   1. bezhotovostným prevodom na bankový účet č. SK4675000000004013650959 vedený v ČSOB, a.s. Zákazník je povinný pri úhrade označiť bezhotovostnú platbu variabilným symbolom platby, ktorý je Zákazníkovi oznámený na Zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty. Záväzok Zákazníka riadne vykonať platbu/úhradu sa považuje sa splnený momentom pripísania sumy na vyššie uvedený bankový účet;
   2. bezhotovostnou platbou platobnou/kreditnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány ČSOB, a.s. V prípade voľby tohto spôsobu úhrady bezhotovostnou platobnou kartou, postupuje Zákazník pri platení podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány. Ak má Zákazník v úmysle využiť k úhrade ceny platobný systém ČSOB (internetovú platobnú bránu) prevádzkovaný spoločnosťou: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4314/B, je pred jeho použitím povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi jeho používanie;
   3. službou Apple Pay prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány ČSOB, poskytované spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, Bratislava 811 02, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4314/B;
   4. službou Zľavomat Pay poskytovanou spoločnosťou Kevin EU, UAB, číslo právnickej osoby 304777572 so sídlom Lvovo ul. 25–104, LT-09320 Vilnius, Litovská republika, zapísaná v registri právnických osôb Litovskej republiky;
   5. bezhotovostne kreditmi či kreditmi z darčekového poukazu, prípadne elektronického darčekového poukazu.
  2. a to všetko za podmienok uvedených v podmienkach používania Portálu Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat a/alebo podmienok príslušného poskytovateľa platobných služieb.
  3. Cena Voucheru je v prípade platby ad) čl. III. ods. 3.1 písm. a) Obchodných podmienok splatná do 3 pracovných dní a v prípade platby ad) čl. III. ods. 3.1 písm. b) týchto Obchodných podmienok je splatná do 1 pracovného dňa. Záväzok Zákazníka k úhrade Ceny je splnený vo chvíli, ako je pripísaná príslušná čiastka na účet podľa Zmluvy alebo podľa týchto Obchodných podmienok.
  4. Zákazník je povinný pri úhrade označiť bezhotovostnú platbu Ceny Voucheru variabilným symbolom platby, ktorý je Zákazníkovi oznámený na Zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty.
  5. Voucher bude Zákazníkovi priamo Dodávateľom a/alebo prostredníctvom Zlavomat.sk odoslaný na Zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty v okamihu splnenia záväzku Zákazníka k úhrade Ceny. Podmienky využitia voucheru (vrátane doby jeho platnosti) sú uvedené priamo na Voucheri.
  6. Zákazník má nárok na využitie Voucheru v presne časovo vymedzenom období uvedenom na Voucheri. Po uplynutí doby platnosti Voucheru stráca Zákazník nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného Voucheru a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby Dodávateľa na ktoré bol Voucher vystavený. V prípade ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru/veci Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar/vec Zákazníkovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy so Zákazníkom; v prípade dodania ostatných plnení (služieb) nesmie táto doba dodania presiahnuť 30 dní od uplatnenia Voucheru Zákazníkom alebo dobu dodania dohodnutú so Zákazníkom (napr. na základe predchádzajúcej rezervácie služby), pokiaľ platné právne predpisy nestanovujú pre dané prípady plnenia kratšiu dobu dodania. Ak ponuka tovaru a/alebo služby Dodávateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat stanovuje potrebu dojednania termínu medzi Dodávateľom a Zákazníkom na poskytnutie plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Dodávateľa na poskytnutie služby), Zákazník si dohodne spôsobom uvedeným v ponuke tovaru a/alebo služby zverejnenej na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat (telefonicky, emailom a pod.) termín využitia plnenia.
  7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Dodávateľ ohľadne platieb prijatých od Zákazníka faktúru (daňový doklad). Za správne vystavenie daňového dokladu zodpovedá Dodávateľ.
  8. V rámci príslušnej ponuky tovaru a/alebo služby Dodávateľa zverejnenej na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat môže byť počet Voucherov na jedného Zákazníka limitovaný (t.j. v konkrétnej ponuke Dodávateľa môže byť obmedzený počet Voucherov, ktoré si môže zakúpiť jeden Zákazník). Zákazník berie na vedomie, že Voucher je možné u Dodávateľa uplatniť iba raz, a to v plnej výške hodnoty Voucheru a tento Voucher nie je možné vymeniť za hotovosť.
  9. Spoločne s cenou za zakúpené tovary/služby Dodávateľa je Zákazník povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa informácií uvedených v ponuke tovaru/služby zverejnených na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat.
  10. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie, či zneužitie Vouchera alebo úplných unikátnych kódov uvedených na Voucheroch.
 4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Právo na odstúpenie od Zmluvy: Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto čl. IV. Obchodných podmienok aj len „spotrebiteľ“) – je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia, t.j. do 14 dní odo dňa doručenia Vouchera Zákazníkovi na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke; v prípade Zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu: i) až do uplynutia 14 dní od prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru; ii) ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný; iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus; iv) v prípade tovaru dodávaného opakovane počas vymedzeného obdobia je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Zlavomat.sk (ktorý je na prijímanie takýchto odstúpení od Zmluvy Dodávateľom splnomocnený): Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko, ul. Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, kontaktné tel. č. +421 232 117 321. Na účely odstúpenia od Zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý a ktorý je pre spotrebiteľa taktiež k dispozícii: TU. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
  2. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy: Po odstúpení od Zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar a/alebo službu na kt. bol vystavený voucher, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ust. § 8 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi.
  3. V prípade tovarov budú platby podľa prvej vety tohto bodu 4.2 Obchodných podmienok spotrebiteľovi uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Dodávateľa tovaru (od ktorého bol tovar zakúpený) alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr; spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu Dodávateľa tovaru (od ktorého bol tovar zakúpený) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle spotrebiteľ späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy spôsobom podľa bodu 4.1 týchto Obchodných podmienok. Dodávateľ týmto poučuje spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Dodávateľ týmto poučuje spotrebiteľa, že v prípade prípadného využitia voucheru vystaveného na využitie poskytovania elektronického obsahu Dodávateľom inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
  4. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak jej predmetom je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť; h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal; i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade vystavenia voucheru na dodanie tovarov a/alebo služieb Dodávateľa uvedených v predchádzajúcej vete, resp. v prípade tovarov/služieb uvedených v predchádzajúcej vete, spotrebiteľ nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ taktiež nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy na službu, resp. nákup darčekového balenia voucheru, nakoľko v rámci takéhoto nákupu darčekového balenia spotrebiteľ individualizoval podobu voucheru (darčekové balenie zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. podoba voucheru bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu). Dodávateľ zároveň informuje spotrebiteľa, že ustanovenia tohto čl. IV. Obchodných podmienok o odstúpení od Zmluvy sa nevzťahujú na Zmluvy o obstaraní zájazdu, nakoľko v zmysle ust. § 1 ods. 3 písm. a) zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú na zmluvy o obstaraní zájazdu.
  5. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika. V prípade, ak by Zákazník – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, Zákazník – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Dodávateľa (pokiaľ sa týka tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Dodávateľom, t.j. sporov medzi Zákazníkom – spotrebiteľom a Dodávateľom) so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by na žiadosť o nápravu bolo odpovedané zamietavo alebo by na ňu Zákazník – spotrebiteľ nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník – spotrebiteľ má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia a iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.ska Zákazník – spotrebiteľ tento taktiež nájde na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.ska v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKY
  1. Dodávateľ zaručuje Zákazníkovi, že Voucher, resp. tovary a/alebo služby zo Zmluvy je možné uplatniť na mieste a v čase uvedenom na Voucheri (t.j. Zákazník má nárok na využitie Voucheru v presne časovo vymedzenom období uvedenom na Voucheri). Po uplynutí doby platnosti Vouchera stráca Zákazník nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného Voucheru a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby Dodávateľa na ktoré bol Voucher vystavený.
  2. Dodávateľ zodpovedá za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Dodávateľom; zodpovednosť za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Dodávateľom sa riadi podľa všeobecných predpisov, t.j.: i) ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov (najmä ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka/v prípade ak sa jedná o Zmluvu o obstaraní zájazdu, tak i príslušnými ustanoveniami § 741a a násl. Občianskeho zákonníka); ii) ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi). V prípade ak by boli prípadne Dodávateľom alebo výrobcom poskytované záruky na tovar a/alebo službu podľa prísnejších zásad, ako ustanovujú všeobecné predpisy, informácie o existencii a podrobnostiach takejto záruky (ak by ju prípadne Dodávateľ alebo výrobca poskytoval) by boli uvedené v ponuke príslušného tovaru a/alebo služby Dodávateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat, rovnako ako aj prípadné informácie o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Zákazníkovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak by takáto pomoc bola prípadne Dodávateľom poskytovaná (ak takéto informácie nie sú uvedené v ponuke, znamená to, že spotrebiteľovi nie sú poskytované záruky na tovar/službu podľa prísnejších zásad; a že po predaji tovaru/služby sa spotrebiteľovi neposkytuje osobitná pomoc/služby). Rovnako ak by sa Dodávateľ prípadne zaviazal dodržiavať kódex správania, táto informácia o existencii príslušných kódexov správania, ktoré by sa Dodávateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe akým sa spotrebiteľ môže s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, by bola uvedená v ponuke príslušného tovaru a/alebo služby Dodávateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat (ak uvedená nie je, uvedené znamená, že Dodávateľ sa nezaviazal dodržiavať kódex správania).
  3. Zlavomat.sk nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Zákazníkmi a Dodávateľom. Zlavomat.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie Zmlúv Dodávateľom, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Za uvedené, ako aj za akékoľvek vady tovarov/služieb dodávaných/poskytovaných Dodávateľom, nesie zodpovednosť Dodávateľ. Zákazník nemá práva zo závadného plnenia, ak sa jedná o závadu ktorú sám spôsobil. To neplatí, ak ho Dodávateľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek závad. Zákazník je oprávnený uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne u zakúpeného spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Zákazník však nie je oprávnený uplatňovať právo zo závady kúpenej veci v prípade závad, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena (ak sa jedná o veci predávané za nižšiu cenu), rovnako pri použitých veciach nie je oprávnený uplatňovať právo z vád vzniknutých ich použitím alebo opotrebením. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Zákazník je oprávnený tieto reklamovať a uplatniť si práva zo závád tovarov/služieb poskytovaných Dodávateľom (ako aj adresovať svoje sťažnosti, pripomienky, či podnety) priamo u Dodávateľa a to v jeho sídle alebo mieste podnikania, prípadne na webovej adrese uvedenej Dodávateľom pre tieto účely (napr. na jeho webových stránkach). Sťažnosti alebo prípadné pripomienky/podnety Zákazníka vybaví Dodávateľ v primeranej lehote vzhľadom na charakter sťažnosti/podnetu, najneskôr však v lehote podľa príslušných aplikovateľných právnych predpisov. V prípade reklamácie vád plnenia (tovarov/služieb) je Dodávateľ povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí Zákazníka o jeho právach podľa všeobecného predpisu – v prípade Zákazníkov spotrebiteľov podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (v prípade zákazníkov podnikateľov podľa ust. Obchodného zákonníka); na základe rozhodnutia Zákazníka – spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia Zákazníka – spotrebiteľa vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie Zákazníka – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  4. Pokiaľ si Zákazník u Dodávateľa vytvorí rezerváciu ubytovacích kapacít a/alebo iných služieb prostredníctvom rezervačného systému Zlavomat.sk a po tejto rezervácii a/alebo po príjazde Zákazníka k Dodávateľovi nebudú k dispozícii ubytovacie kapacity a/alebo iné služby podľa zmluvy a vytvorenej rezervácie, je Dodávateľ povinný (i) nájsť vhodné alternatívne ubytovacie kapacity a/alebo poskytnutie služieb, ktoré je v porovnaní s ubytovacími kapacitami a/alebo službami, ktoré mali byť poskytnuté Zákazníkovi Dodávateľom, v rovnakej alebo lepšej kvalite a v rovnakej lokalite a (ii) poskytnúť Zákazníkovi a ďalším osobám uvedeným v rezervácii bezplatnú dopravu na miesto náhradných ubytovacích kapacít a/alebo poskytnutie služieb a ďalej (iii) preplatiť Zákazníkovi alebo nahradiť všetky primerané náklady a výdaje (napr. cenu alternatívneho poskytnutia služieb, dopravu, telefónne výdaje a pod.), ktoré Zákazníkovi vzniknú v súvislosti s nedostupnosťou rezervovaných ubytovacích kapacít a/alebo služieb.
  5. V prípade ak sa jedná o zmluvu o obstaraní zájazdu, a ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. Ak služby podľa predchádzajúcej vety nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná: a) vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, b) rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
  6. Ak má zájazd nedostatok a zákazník tento nedostatok vytkol bez zbytočného odkladu, zákazník má nároky vyplývajúce z príslušnej právnej úpravy (vrátane nároku na zľavu z ceny zájazdu v stanovených prípadoch vo výške primeranej rozsahu a trvaniu nedostatku).
  7. V prípade právnych závad plnenia (a ak sa jedná o závadu za ktorú predávajúci zodpovedá), ak neprichádzajú do úvahy nároky podľa predchádzajúcich odsekov), môže spotrebiteľ spravidla od zmluvy odstúpiť.
  8. Práva zo zodpovednosti za závady, ktoré mal tovar pri jeho dodaní, a za závady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe, je spotrebiteľ povinný uplatniť vždy bez zbytočného odkladu.
 6. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Portál Zlavomat.sk a Aplikáciu Zľavomat (vrátane fotografií propagovaných služieb a/alebo tovaru) sú chránené autorským právom. Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť (napr. uchovávať, upravovať, šíriť) programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat. Prístup a používanie Portálu Zlavomat.sk a Aplikácie Zľavomat zo strany Zákazníka v súlade s Obchodnými podmienkami je bezplatný.
  2. Zákazník nie je oprávnený pri používaní Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat. Portál Zlavomat.sk a Aplikáciu Zľavomat je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Dodávateľa alebo Zlavomat.sk a ktorý je v súlade s jeho určením.
  3. Zákazník používa Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat na vlastné riziko. Dodávateľ ani Zlavomat.sk nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, využitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat, t.j. za chyby, opomenutia, vynechanie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu údajov Zákazníka alebo inej tretej osoby používajúcej Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat, neoprávnený prístup k prenosom a dátam týchto osôb, zmeny takýchto údajov, ako aj ďalšie hmotné a nehmotné straty. Všetky informácie zverejňované na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat sú uvádzané pri najlepšom vedomí a svedomí Dodávateľa a Zlavomat.sk, ktorí nenesú zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť. Dodávateľ a Zlavomat.sk sa takisto zriekajú všetkých záruk, že materiál uvedený na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat je nezávadný, že prístup na Portál Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat bude neprerušený, bez chýb a bezpečný. Dodávateľ a Zlavomat.sk si vyhradzujú právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka alebo inej tretej osoby na Portál Zlavomat.sk alebo do Aplikácie Zľavomat.
  4. Dodávateľ a Zlavomat.sk preberajú niektoré informácie publikované na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat z iných zdrojov. Webové prezentácie iných subjektov, na ktoré Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikácia Zľavomat odkazuje, nie sú pod kontrolou Dodávateľa ani Zlavomat.sk, preto nezodpovedajú za ich obsah či vzhľad. Dodávateľ ani Zlavomat.sk nenesú zodpovednosť za reklamu či propagáciu uskutočňovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat.
  5. Zákazník berie na vedomie, že Dodávateľ ani Zlavomat.sk nenesú zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.
  6. Pokiaľ je Zákazník zahraničnou osobou, ktorá je platcom DPH v zahraničí, je Zákazník povinný oznámiť túto skutočnosť Dodávateľovi a Zlavomat.sk.
  7. V prípade, ak je Zákazník zahraničnou osobou, ktorá je platcom DPH (podľa príslušných právnych predpisov danej krajiny) a si od Poskytovateľa prostredníctvom Zlavomat.sk zakúpi tovar a/alebo služby, súhlasí a berie na vedomie, že cena na daňovom doklade vystavenom Poskytovateľom, sa môže líšiť od zaplatenej ceny na čiastku zníženú o DPH, a to v režime prenesenej daňovej povinnosti (tzv. reverse charge) podľa ustanovenia § 20 zákona č. 222/2004 Z.z., zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej iba „Zákon o DPH“), na čo Zlavomat.sk nemá žiadny vplyv a nenesie žiadnu zodpovednosť.
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vo veci ochrany a spracúvania osobných údajov Zákazníkov zo strany Dodávateľa sa použijú tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov.
 8. DORUČOVANIE
  1. Ak nie je dohodnuté medzi Zákazníkom a Dodávateľom inak, prípadne ak inak obligatórne nestanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, všetka korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, prípadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Doručenie Zákazníkovi je možné aj na adresu elektronickej pošty uvedenej v objednávke.
  2. Zásielka je v prípade doručovania elektronickou poštou považovaná za doručenú v okamihu prijatia na server prichádzajúcej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú prevzatím zásielky adresátom, prípadne odoprením prevzatia zásielky adresátom. Ak je v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb toto doručenie bezvýsledné, bude zásielka uložená doručovateľom na pošte a ak si adresát zásielku do 10 kalendárnych dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení zásielky na pošte nedozvedel.
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak vzťah súvisiaci s používaním Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že ich vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Dodávateľ je oprávnený k tejto činnosti na základe živnostenského oprávnenia a činnosť nepodlieha inému povoleniu. Činnosť Dodávateľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného živnostenského úradu (príslušný Obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania).
  3. Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najväčšmi približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
  4. Kontaktné údaje Dodávateľa sú uvedené v záhlaví Obchodných podmienok a kontaktné údaje Zlavomat.sk sú: Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko, ul. Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 031 103, IČ DPH: SK4020309887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1938/B, ktorej zriaďovateľom je: Slevomat.cz, s.r.o., so sídlom Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 166961, IČO: 24698059, IČ DPH: CZ24698059, kontaktné tel. č.: +421 232 117 321.
  5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16. 5. 2022 a nahrádzajú predchádzajúce znenie obchodných podmienok, vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Dodávateľa a elektronicky na www.zlavomat.sk. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Kontakt

© 2023 Created with love by AS design

Scroll to Top